Zaškolovací a Základní kurzy svařování plastů podle ČSN 050705

Svářeč podle ČSN - Kurzy

PŘÍPRAVNÉ  ZÁKLADNÍ  A  ZAŠKOLOVACÍ  KURZY  SVAŘOVÁNÍ TERMOPLASTŮ KE ZKOUŠCE PODLE ČSN 050705

Ceny a termíny viz Aktuální informace

a)  Přípravné  zaškolovací  kurzy  pro  svařování  plastů  provádíme  podle  TP  B  České svářečské   společnosti   ANB č.101,   301   a   401   po   dohodě   se   zákazníkem   pro jednoduché    opakující    se    svářečské    operace    na    jednom pracovišti.    Absolvent zaškolovacího  kurzu  není  oprávněn  svařovat  tlakové  rozvody  a  namáhané  konstrukce. Odborná způsobilost   je   vhodná   pro   svary   na   něž   jsou   kladeny   nižší   požadavky   z hlediska  bezpečnosti  spoje  i  možného ohrožení  životního  prostředí.  Kurz  je  vhodný  pro svařování    impulsní,    vysokofrekvenční,    ultrazvukem,    strojní tepelně kontaktní, kotoučové, atd.

Termíny  a  rozsah  určujeme  obvykle  po  dohodě.  Školení  a  zkoušky  provádíme  většinou u zákazníka na jeho zařízení.

b)  Přípravné  základní  kurzy  pro  svařování  plastů  provádíme  podle  TP  B  České svářečské  společnosti  ANB č.101, 103, 301.  Odborná  způsobilost  nedostačuje  v  celé řadě  případů  pro  svary  na  něž  jsou  kladeny  vyšší  požadavky  z hlediska bezpečnosti spoje  i  možného  ohrožení  životního  prostředí,  proto  je  kurz  v  těchto  případech  pouze předstupněm  pro přípravu k  certifikační  zkoušce  svářeče  plastů  podle  ČSN  EN  13067. Předmětné   normy,  technická   pravidla   a   předpisy konstruktéra pro   odborný   dozor stanovují  požadavky  na  jakost  a  bezpečnost  svaru  a  tím  i  na  odbornou  způsobilost svářečů.

Téma  výuky  a  klíčová  slova  jsou  uvedeny  v  TP  B  České  svářečské  společnosti ANB  č. 401  -Témata  a  klíčová slova  a  TP B 402  –  Osnovy  kurzů.  Dále  se  využívají  pravidla  TP G   pro   plynárenství,   vodárenská   pravidla   a montážní   předpisy výrobců plastových potrubí.  Zákazník  si  může  vybrat  jakoukoliv  metodu  svařování  na  určitém materiálu  a navazující  zkoušku,  t.j.  i více  metod  a  materiálů  ke  zkoušce.  Při  souběhu  více  metod  a více  materiálů se  sloučí  teoretická  příprava,  praktická  musí zůstat  pro  každou  metodu  a skupinu materiálů v minimálním čase.

Přípravné kurzy:

kód ZK/1 - (např. ZK 11P3; ZK 15P2; ZK16P3 - dle výběru zákazníka)

Základní kurzy svařování trubek pro:

  • domovní rozvody,        
  • venkovní rozvody vody a plynů,        
  • průmyslové rozvody,        
  • kanalizace

kód ZK/2 - (např. ZK12S2; ZK 32S2; ZK34S3- dle výběru zákazníka)

Základní kurzy svařování desek a profilů pro konstrukce a nádrže

kód ZK/3 - (např. ZK17M7; ZK33M6; ZK34M7 - dle výběru zákazníka)

Základní   kurzy   svařování   izolačních   pásů   (folií)   pro:   hydroizolace,   skládky,   stavby, tunely

kód ZK/4

Doplňkové  základní  kurzy  svařování  -  samostatné  rozšíření  o  jiné  metody  -  polotovary  a skupiny materiálů.

Přípravné kurzy na detašovaných pracovištích viz detašovaná pracoviště.

Přípravné kurzy k prolongační zkoušce svařování plastů

Prodlužovací  zkoušky  mohou  být  provedeny  po  ukončením  platnosti  Osvědčení  ze základního  kurzu,  nejméně  však do čtyř  let od  poslední  zkoušky  nebo  prodloužení. Oprávnění ke svařování však platí pouze po dobu vymezenou v osvědčení – 2 roky.

Doškolení  a  přezkoušení  se  provádí  v  jednom  dnu.  Podle  přání  zákazníka  je  možné  se dohodnout na tréninku v metodách, které svářeč v průběhu dvou let neprováděl.